Sign up

Általános Utazási Feltételek

A Wine a’More Utazási Iroda Kft. (székhely: 2089 Telki, Kökörcsin u. 13.,  Telefon: +36-30-205-2840,  e-mail cím: wineamore@wineamore.hu,  MKEH engedélyszám: U-001575,  Adószám: 250055284-2-13, Közösségi adószám: HU25005284  Cégjegyzékszám: 13-09-171484  Bankszámlaszám: HUF: Raiffeisen Bank (IBAN) HU48-12020407-01462842-00100004, EUR: (IBAN) HU 2712 0204 0701 4628 4200 2000 01. kezesi biztosító az Európai Utazási Biztosító Zrt. Hungary, mint belföldi utazásszervező (a továbbiakban utazásszervező vagy Wine a’More Utazási Iroda)

az alábbiakban közzéteszi a papíralapú és on-line programfüzeteiben, honlapján, egyéb tájékoztatóiban felajánlott utazási szolgáltatások igénybevételének általános szerződési feltételeit (a továbbiakban: általános utazási feltételek vagy ÁUF). 

 

I. Az Általános Utazási Feltételek alkalmazása

1. A Wine a’More Utazási Iroda által szervezett belföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban Ptk.) vonatkozó előírásai, valamint az utazási és utazást közvetítői szerződésekre vonatkozó 80/2014. (III.14.) Korm. rendelettel módosított 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) rendelkezései, a jelen szerződési feltételek, valamint az utazási szerződésben foglaltak az irányadók.

2. Az ÁUF az utazásszervező által felajánlott utazási csomagnak minősülő, illetve annak nem minősülő szolgáltatások megrendelői (a továbbiakban: megrendelők vagy utasok), valamint az utazásszervező között létrejött utazási szerződések részét képezik.

3. Az utazásszervező weboldalán (www.wineamore.hu) található, az utazási szerződések tárgyát képező szolgáltatásokról közzétett leírás, a szolgáltatások tartalmára, az igénybevétel feltételeire vonatkozó információk (a továbbiakban együtt: szolgáltatás leírás), az utas részére küldött ajánlat, valamint a visszaigazolás tartalma és az általános utazási feltételek az utazási szerződés részét képezik.

4. Amennyiben az utazásszervező belföldi utazásszervező megbízásából utazásközvetítőként jár el, akkor az utazási szerződésre nem az ÁUF, hanem a megbízást adó szolgáltató szerződési feltételeit kell alkalmazni.

 

II. Az utazási szerződés megkötése

1. Az utazási szerződés akkor jön létre, amikor az utas által küldött on-line vagy írásos megrendelés az utazásszervezőhöz megérkezett, és a megrendelésben foglaltak teljesítését az visszaigazolás formájában elvállalta.

2. A megrendelésnek tartalmaznia kell az utas nevét, lakcímét, e-mail címét, a megrendelt szolgáltatás azonosításához szükséges adatokat. A visszaigazolásnak tartalmaznia kell az utas által megrendelt szolgáltatások meghatározását, a szolgáltatás igénybevételének helyét, idejét, a részvételi díj teljes összegét és a fizetésének módját. A megrendelésben az utas által feltüntetett adatok valóságáért, helytállóságáért minden felelősség az utast terheli.

3. Az utazásszervező honlapján felajánlott utazási szolgáltatásokat az utas elektronikus úton is megrendelheti (a továbbiakban: on-line megrendelés) oly módon, hogy a megrendelést az utazásszervező által alkalmazott on-line foglalási rendszer alkalmazásával elkészíti és elküldi. A megrendelés elküldéséhez az utasnak előzetesen nyilatkoznia kell az ÁUF egészének és az egyedi megtárgyalást igénylő rendelkezéseinek megismeréséről és elfogadásáról. Az utas által elküldött megrendelés beérkezését és a megrendelést, az on-line foglalási rendszer azonnal visszaigazolja, és ezzel a szerződés létrejön.

4. Amennyiben a megrendelő on-line megrendelés esetén e-mail-ben és nem postai úton kéri a megrendeléssel összefüggő értesítéseket, visszaigazolásokat, akkor a megrendelő által e célból megadott és az on-line rendszer által rögzített e-mail címre küldött értesítéseket a megrendelő vele írásban közöltnek tekinti, vállalja továbbá, hogy az utazási szerződés időtartama alatt ezen az e-mail címen a küldemények fogadását és hozzáférhetővé tételét biztosítja.

5. Ha az utazási szolgáltatás megrendelője harmadik személy utazók érdekében is eljár, az utazás megkezdéséig az utas személyes közreműködését igénylő esetek kivételével az utast megillető jogok a megrendelőt illetik, illetve az utast terhelő kötelezettségeket a megrendelő köteles teljesíteni, ideértve az utazó személyek értesítését is.

 

III. Az utazási szerződés teljesítése

1. Az utazásszervező a szerződésben, ideértve a jelen ÁUF-ben, és a szolgáltatás leírásban vállalt szolgáltatásokat köteles személyesen vagy közreműködői útján teljesíteni.

2. Amennyiben az utazásszervező valamely megrendelt szolgáltatást az utazás megkezdését követően nem tud teljesíteni, köteles azt más, megfelelő, hasonló értékű szolgáltatással helyettesíteni, szükség esetén az utazási szerződésben előzetesen meg nem jelölt további közreműködők útján is (a továbbiakban: helyettesítő szolgáltatás). A helyettesítő szolgáltatás elfogadását az utas indokolt esetben megtagadhatja.

3. A szolgáltatás leírásában fakultatívként jelölt szolgáltatás (program) megrendelése az utazás helyszínén történhet, feltéve, hogy a teljesítés feltételei a helyszínen biztosítottak (pl. elegendő számú jelentkező).

4. Az utasok repülőgéppel történő fuvarozására az utazásszervező közreműködőjének minősülő, légi fuvarozást végző légitársaságok üzletszabályzatai vonatkoznak. A légi fuvarozók felelősségének korlátozására az 1936. évi XXVIII. törvénnyel kihirdetett, az 1964. évi 19. tvr., valamint a 2005. évi XXXIV. törvénnyel módosított, a 2005. évi XXXV. törvénnyel kiegészített 1929. évi varsói egyezmény, valamint a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett 1999. évi montreali nemzetközi egyezmény vonatkozik. A közreműködő légitársaságok üzletszabályzata a légitársaságok honlapján van közzétéve. A légiközlekedéssel összefüggő elháríthatatlan okból, valamint az üzletszabályzatok szerint a menetrend, az indulási és érkezési időpontok, valamint az útvonal és a megjelölt légitársaság módosulhat. Az utazásszervező a menetrend, az útvonal és a közreműködő légitársaság módosításának jogát fenntartja. A vasúti fuvarozók felelősségéről az 1961. évi Berni Egyezmény, a tengeri fuvarozásról az 1974. évi Athéni Egyezmény, a szállodatulajdonosok felelősségéről az 1962. évi Párizsi Egyezmény rendelkezik. Alkalmazni szükséges továbbá a légifuvarozók balesetek esetén fennálló felelősségéről szóló, a visszautasított beszállás és a légijáratok törlése vagy késése esetén az utasoknak irányadó kártalanítás és segítség tárgyában született európai uniós jogszabályokat is.

5. Az utazási iroda az utazásra jogosító és ahhoz kapcsolódó iratokat, bizonylatokat (a továbbiakban: utazási dokumentumok) a teljes részvételi díj kiegyenlítését követően – eltérő megállapodás hiányában – e-mail útján, a megrendelt utazás megkezdését megelőzően legalább 1 héttel köteles megküldeni. A küldemény megérkezésének esetleges hiányáról az utas köteles haladéktalanul értesíteni az utazásszervezőt az erre megadott e-mail címen és telefonszámon.

6. Az utazásszervező szolgáltatás leírásaiban alkalmazott szállodai kategóriákat az adott ország besorolása szerint kell értelmezni.

7. Ha az azonos időpontban, azonos útvonalon, azonos szolgáltatást igénybe vevő utasok létszáma a 15 főt eléri, az utazásszervező köteles gondoskodni arról, hogy a csoportot külföldön a célország nyelvét vagy a célországban általánosan használt világnyelvet beszélő, idegenvezetésre jogosult személy kísérje. Autóbuszos utazás esetén a szállított utasokra vonatkozó adminisztrációs kötelezettség (utaslista készítés) teljesítése a csoportot kísérő személy feladata.

8. A Wine a’More által szervezett utazások nagy része borkóstoló programot tartalmaz. 18 éven aluli utasok számára az alkohol fogyasztása a magyar jogszabályok szerint szigorúan tilos, így 18 év alatti utasok a programokon részt vehetnek, de alkoholt nem fogyaszthatnak.

9. Az utazás során a borászatoknál beszerzett alkoholos italok fogyasztása az autóbuszon vagy igénybe vett más közlekedési eszközön nem engedélyezett. A Wine a’More és mindegyik borászat fenntartja a jogot, hogy megtagadja a további szolgáltatás nyújtást az ittas állapotban lévő utasoktól.

10. Az utazás során készült fotó- és videofelvételeket, amennyiben személyiségi jogokat nem sértenek, az utazásszervező a későbbiekben szabadon felhasználhatja saját marketing- és reklámanyagaiban, amennyiben az utas erről külön írásban nem rendelkezik.

 

IV. Fizetési feltételek

1. Az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj a részvételi díjból és a részvételi díjban nem benne foglalt, külön felszámításra kerülő díjakból (adó, illeték, egyéb kötelező terhek, különösen üdülőhelyi díj, repülőtéri illeték, horgonyzási díj stb.) tevődik össze.

2. Az utazás megkezdését megelőzően a megrendelő köteles legalább a részvételi díj 40%-ának megfelelő előleget befizetni. Menetrend szerinti járatokkal történő légi fuvarozást tartalmazó utazási csomag értékesítése esetén a fizetendő előleg nem lehet kevesebb a repülőjegy áránál. Az utazás megkezdése előtti 30. napig a megrendelő köteles a teljes fizetendő díjnak a befizetett előleggel csökkentett részét külön értesítés nélkül megfizetni. Harminc napon belüli megrendelés esetén a megrendelő köteles a teljes fizetendő díjat egy összegben megfizetni.

3. A fizetés azon a napon tekintendő teljesítettnek (megfizetettnek), amikor a jóváírás az utazásszervező bankszámláján megtörténik.

4. Bármely fizetési határidő elmulasztása az utas részéről szerződésszegésnek minősül, amelyre tekintettel az utazásszervező jogosult a szerződéstől elállni, az utas pedig köteles az utazásszervező költségeit megtéríteni a VII. fejezet szerinti bánatpénzzel azonos mértékű átalányösszegben.

5. Amennyiben az utas a szerződés megkötésével egyidejűleg az utazásszervező közvetítésével baleset-, betegség-, poggyászbiztosítást vagy útlemondási (utazásképtelenségi vagy storno) biztosítást is köt, úgy annak díját utas az utazási szerződésben rögzített teljes díjon felül köteles megfizetni.

6. Ha az utas az utazás során vagy a helyszínen a meghirdetett, megrendelt és visszaigazolt programokban nem szereplő, be nem fizetett egyéb szolgáltatásokat vesz igénybe, annak díját a helyszínen köteles megfizetni.

7. A fizetendő díjakról az utazásszervező a megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg számlát küld. 8. A 2011. január 1-től hatályos, többször módosított Áfa-törvény 206. §-a kötelezővé teszi az utazásszervező részére, hogy, nyilatkoztassa ügyfelét arról, hogy

 • a szolgáltatást magánszemélyként, nem adóalanyi minőségében (azaz utasként) veszi igénybe,
 • adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszi igénybe,
 • adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe.

Az utazásszervezési szolgáltatást igénybe vevő adózó mulasztási bírsággal sújtható, ha az utazásszervezési szolgáltatásról valótlan nyilatkozatot tesz vagy a nyilatkozattételt elmulasztja.

 

V. Együttműködési kötelezettség

1. Az utas és az utazásszervező a szerződés megkötése és teljesítése során kötelesek jóhiszeműen eljárni, és egymással kölcsönösen együttműködni. Ennek keretében kötelesek egymás kölcsönösen és haladéktalanul értesíteni az elérhetőségükben, körülményeikben bekövetkezett, az utazás szempontjából releváns változásokról. Az együttműködési kötelezettség körébe eső kötelezettségek elmulasztásának következményei a mulasztó felet terhelik.

 

VI. Az utazási szerződés módosítása

1. Az utazásszervező jogosult az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díjat emelni a szállítási költségek (ideértve az üzemanyag-költségeket), az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, reptéri illeték) vagy deviza forintárfolyamának a közreműködőkkel kötött szerződésekben előre rögzített mutatók szerinti változása miatt. A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségemelkedés mértékével, a díjemelés indokát a díjemelés közlésével együtt közölni kell az utassal.

2. Az utas által az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj az utazás megkezdését megelőző húsz napon belül az 1. pont szerinti okokból sem emelhető.

3. A díjemelés úgy történik, hogy az utazásszervező az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díjat a díjemelés alapjául szolgáló költségnövekedés teljes összegével felemeli. Ha a díjemelés mértéke a 8 %-ot meghaladja, akkor az utas bánatpénz fizetési kötelezettség nélkül elállhat a szerződéstől és igényelhet a már befizetett részvételi díj (előleg) visszafizetését.

4. Az utazásszervező haladéktalanul köteles az utazási szerződés tárgyát képező szolgáltatások és a teljes fizetendő díj bármely megváltozásáról írásban vagy e-mail-ben értesíteni az utast.

5. Ha az utazásszervező a díjemelés jelzett esetein túl az utazási szerződés lényeges feltételeit jelentősen módosítani kívánja, és az utas a kezdeményezett módosítást nem kívánja elfogadni, akkor az utas a szerződéstől elállhat és a VIII.2. pont szerinti jogok illetik meg. Az utazásszervező fenntartja a jogot, hogy kivételesen indokolt esetben az utazási szerződés megkötéséig megváltoztassa a szolgáltatás leírásban szereplő programok (pl. borkóstoló) helyszínét és feltételeit. A változásokat az utassal igazolható módon közölni kell. Az utazásszervező felhívja a figyelmet, hogy azoknál a programoknál, ahol az utast a szállodából veszi fel a programok kezdetén, az előzetesen megadott indulási és érkezési időpontok a közlekedési körülmények miatt változhatnak.

6. A megrendelő az utazás megkezdése előtt, az utazásszervező egyidejű értesítése mellett az utazásból fakadó jogait és kötelezettségeit átruházhatja olyan harmadik személyre, aki az utazási szerződésben foglalt feltételeknek megfelel. A jogok és a kötelezettségek átruházását megelőzően keletkezett kötelezettségekért és az átruházásból eredő többletköltségek költségátalány formájában történő megfizetéséért a megrendelő és a harmadik személy egyetemlegesen állnak helyt.

7. Ha az utas érdekkörébe tartozó okból az utazási szerződés adminisztratív jellegű módosítás válik szükségessé (pl. név pontosítása), vagy a felek – kizárólag az utas kezdeményezésére az utazási szerződés nem lényeges feltételeinek módosításában állapodnak meg, a módosítással kapcsolatban felmerült többletköltségeket költségátalány formájában a módosítást kezdeményező utas köteles megtéríteni.

8. A 6-7. pontok szerinti költségátalány mértéke 7500 Ft/fő vagy 25 EUR / fő.

 

VII. Az utas elállási joga

1. Az utas az utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat. Az elállást – on-line foglalás esetén is – írásban kell közölni az utazásszervezővel. Az elállási nyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor arról a címzett tudomást szerzett. Elállásnak minősül az is, ha az utas írásbeli nyilatkozat nélkül nem kezdi meg az utazást. Ebben az esetben az elállás időpontja az utazás megkezdésének időpontjával azonos.

2. Ha az utas az utazási szerződéstől eláll, és az elállás oka nem a VI. 3. vagy VI. 5. pontban szabályozott eset, köteles az utazásszervező részére bánatpénz fizetni. A bánatpénz mértéke:
Egynapos programok (túrák) esetén az utazás megkezdése előtti

 • 30 napon túl bánatpénzmentes, de 25 EUR (7500 Ft foglalási díj fizetendő);
 • a 30. naptól a 20. napig a részvételi díj 15%-a;
 • a 19. naptól a 3. napig a részvételi díj 50%-a;
 • 3 napon belül a részvételi díj 100%-a.

Többnapos programok (túrák) esetén:

 • 45 napon túl bánatpénzmentes, de 20 EUR (6000 Ft foglalási díj fizetendő);
 • a 45. naptól a 31. napig a részvételi díj 10%-a;
 • a 30. naptól a 21. napig a részvételi díj 30%-a;
 • a 20. naptól a 15. napig a részvételi díj 50%-a;
 • a 14. naptól a 7. napig a részvételi díj 75%-a;
 • 7 napon belül a részvételi díj 100%-a.

3. A menetrend szerinti járatokkal történő személyfuvarozást tartalmazó utazási csomagot tartalmazó utazási szerződések esetén – a közreműködő légitársaságok szokásostól általában eltérő feltételrendszerének teljesíthetősége érdekében – az utas

2. pont szerinti elállása vagy meg nem kezdett utazás esetén az utas a 2. ponttól eltérő jogkövetkezményeket köteles viselni. Amennyiben az elállás a repülőjegy kiállításának utazási szerződésben meghatározott időpontját megelőző napig történik a bánatpénz mértéke az utazás megkezdése előtti

 • 30. naptól a 20. napig a részvételi díj 50%-a;
 • 19. naptól a 7. napig a részvételi díj 75%-a;
 • 7 napon belül a részvételi díj 100%-a.

Ha az utas az utazási szerződéstől a repülőjegy kiállítása napján vagy azt követően áll el, akkor meg kell fizetnie a repülőjegy teljes árát, és az ezen felül keletkező kárt átalányösszegben, amelynek mértéke

 • 30. naptól a 20. napig a részvételi díj  repülőjegyárral csökkentett összegének 50%-a;
 • 19. naptól a 7. napig a részvételi díj repülőjegyárral csökkentett összegének 75%-a;
 • 7 napon belül a részvételi díj repülőjegyárral csökkentett összegének 100%-a.

4. Az utazásszervező fenntartja a jogot bármelyik utazásánál, amennyiben a közreműködő szolgáltatók más elállási feltételeket alkalmaznak, az elállási feltételek megváltoztatására. Ilyen esetben köteles ezt az adott túránál a szolgáltatás leírásában, illetve a visszaigazolásban és az utazási szerződésben külön feltüntetni és az ÁUF-tól való eltérésre az utas figyelmét felhívni.

5. Ha az úti cél vagy az útvonal olyan területet érint, amely az utazási szerződés megkötését követően a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján az „utazásra nem javasolt” kategóriában szerepel, akkor az utazásszervező köteles azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújtani, illetve az eredetinél alacsonyabb értékű helyettesítő szolgáltatás esetén a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni. Az utas a helyettesítő szolgáltatás elfogadása helyett bánatpénz fizetési kötelezettség nélkül elállhat a szerződéstől és igényelheti a befizetett részvételi díj (előleg) visszafizetését.

 

VIII. Az utazásszervező elállási joga

1. Az utazásszervező legkésőbb az utazás megkezdését megelőző 20. napig jogosult írásban tett nyilatkozattal az utazási szerződéstől elállni. Az elállás akkor hatályos, amikor az erről szóló írásbeli értesítésről a megrendelő tudomást szerzett.

2. Ha az utazásszervező nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, akkor

 • a) az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az utazásszervezőnek lehetősége van, illetve ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az utazásszervező köteles az utasnak a díjkülönbözetet megtéríteni, vagy
 • b) ha az utazásszervező nem tud a fentiek szerinti helyettesítő szolgáltatást felajánlani, vagy a felkínált helyettesítő szolgáltatást az utas nem fogadja el, akkor az utazásszervező köteles az utas által befizetett teljes díjat (díjelőleget) a jogszabályban előírt kamattal együtt 15 napon belül visszafizetni;
 • c) az a)-b) pontok szerinti mindkét esetben az utazásszervező köteles megtéríteni az utasnak az elállás következtében felmerült kárát, kivéve

ca) ha az utazásszervező elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt – ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét – került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (a továbbiakban: vis maior), vagy
cb) ha a jelentkezők száma a szolgáltatás leírásban meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és az utazásszervező az elállásról az utast írásban az utazás megkezdését megelőzően legalább 21 nappal tájékoztatta.

 

IX. Hibás teljesítés

1. Az utazásszervező helytáll az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért abban az esetben is, ha a szolgáltatást közreműködő útján teljesíti, kivéve, ha a közreműködő felelősségét nemzetközi egyezmény korlátozza. Hibás teljesítés esetén az utas szavatossági igényt érvényesíthet.

2. Ha az utazásszervező a vállalt szolgáltatást nem az utazási szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a szolgáltatás díját (a részvételi díjat) arányosan leszállítani. Ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, illetve saját érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, az utazásszervezőtől nem követelhet díjcsökkentést, vagy díjvisszatérítést.

3. Az utas szavatossági igénye a nyújtott szolgáltatások kisebb hibája esetén elsősorban kijavítás iránti igény lehet, amelyet az utazásszervező úgy teljesít, hogy az utas által közölt hibát az utas egyetértésével kijavítják, vagy a hibás szolgáltatás helyett az utazásszervező azonos vagy magasabb értékű szolgáltatást nyújt.

4. Ha az utazás megkezdését követően az utazásszervező az utazási szerződésben meghatározott szolgáltatás jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azokat más, hasonló értékű részszolgáltatással pótolni. Ha az ilyen részszolgáltatás értéke a nem teljesített részszolgáltatás értékét meghaladja, a költségkülönbözet az utasra nem hárítható át. Ha az utazásszervező ilyen helyettesítő részszolgáltatást nem tud nyújtani, vagy az utas azt indokoltan nem fogadja el, az utazásszervező – amennyiben az utas erre igényt tart – köteles gondoskodni az utasnak az utazás kiinduló helyére vagy az utas által elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyre történő szállításáról, ennek költségeit viselni, és az igénybe vett részszolgáltatások díjával csökkentett befizetett díjat csökkenteni.

5. Az utas az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén köteles kifogását haladéktalanul közölni az utaskísérővel, annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az utas bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és annak egy példányát az utasnak átadni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az utasnak a részére felajánlott helyettesítő (rész)szolgáltatások elfogadásával, illetve a panasz elintézésével kapcsolatos nyilatkozatait. Ha az utas az utazásszervező javaslatát elfogadja, azzal a felek között a szavatossági igény rendezése tárgyában a megállapodás létrejön. Ha a felek a helyszínen nem tudnak megállapodni, és az utas szavatossági igényt kíván érvényesíteni, úgy azt köteles az utazás befejezését követő legkésőbb 30 napon belül az utazásszervezőnél írásban bejelenteni. Az utaskísérő köteles az utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában – ha a helyszíni szolgáltató a panaszt nem orvosolta – az utas az utazásszervezőt köteles tájékoztatni.

6. Az utazásszervező felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen

 • ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetők vissza,
 • ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az utazásszervező ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy
 • vis maior esetén.

Az utazásszervező köteles segítséget nyújtani az utasnak, ha nehézségei támadnak a fenti esetekben.

7. Az utazásszervező a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett közreműködő (pl. szállás, busz) magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködő felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza.

8. Az utazásszervezőnek az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelőssége, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíj a szolgáltatás díja (a részvételi díj) összegének kétszeresét meghaladó része tekintetében az utazási szerződésben korlátozott. Az utazásszervező kártérítési kötelezettsége nem vonatkozik az utas poggyászának elvesztéséből, megsérüléséből eredő károkra, amelyeket az utazásszervező és a közreműködő légitársaságok megállapodása alapján az utasnak kell haladéktalanul jeleznie és érvényesítenie a légitársaságok felé.

9. Az utas által az utazás során harmadik személynek okozott károkét az utas felel.

10. Az útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi és a fogadó ország hatósági rendelkezéseinek betartásáért az utas felelős. Az utazásszervező köteles az utazási szerződések megkötése során az utas figyelmét erre és a rendelkezések folyamatos változására felhívni. Ha ezen rendelkezések be nem tartása miatt az utas az utazáson nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha az utazást nem kezdte volna meg.

 

X. Egyéb rendelkezések

1. Az utazásszervező mindent megtesz annak érdekében, hogy az esetleges hibás teljesítésből adódó jogos igényeket peren kívül, rövid időn belül rendezze.

2. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CIV. törvény 17/A.§-a értelmében az utazásszervező tájékoztatja a fogyasztókat arról, hogy a panaszügyintézés helye az utazásszervező székhelye. A panaszok benyújthatók elektronikus levélben is a wineamore@wineamore.hu címen.

3. A fogyasztóvédelemről szóló fenti törvény értelmében az utas, mint fogyasztó lakóhelye / tartózkodási helye / székhelye szerint illetékes békéltető testületnél eljárás kezdeményezhető, amennyiben a panaszügye rendezését az utazásszervező megkísérelte, de az nem vezetett eredményre.

4. A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak (elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu), miután a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napján megszűnt. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (címe  a jelen általános utazási feltételek elkészítésekor: 1011 Budapest, Fő utca 44-50, központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1., http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium) | Felügyeleti szerv: MKEH helyett BFKH | Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Postacím: 1534 Budapest BKKP, Pf: 919.

5. Az utazásszervező a szolgáltatás leírások, ideértve a honlap változtatásának jogát fenntartja.

6. Kamatfizetési kötelezettség esetén a jogszabályban előírt mértékű kamatot kell fizetni. Jegybanki alapkamat alatt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alapkamata értendő.

7. A természetes személy megrendelők (utasok) személyes adatainak kezelésére az utazásszervező adatvédelmi szabályzatában foglaltak az irányadók, amely a jelen ÁUF mellékletét képezi.

 

NYILATKOZAT 1.

Alulírott aláírásommal igazolom, hogy a jelen Általános Utazási Feltételeket, valamint az utazási szerződés alapjául szolgáló programfüzetet, egyéb kiadványt, honlapot, üzletszabályzatot (szolgáltatás leírást), tájékoztatást, árakat figyelemfelhívást az utazási szolgáltatás megrendelését megelőzően átvettem, illetve megtekintettem, tartalmukat részletesen megismertem, azokat megbeszéltük, megértettem és elfogadom.

 

Dátum:

Megrendelő/Utas aláírása:

 

 

--------------------------------------------------------
NYILATKOZAT 2.

Alulírott aláírásommal igazolom, hogy a fenti Általános Utazási Feltételek IV.8. pontjaira vonatkozóan  részletes tájékoztatásban részesültem, amely pontokban foglaltakat ezennel kifejezetten elfogadom.

(Kérjük válassza ki a megfelelőt)

☐    A szolgáltatást magánszemélyként, nem adóalanyi minőségében (azaz utasként) veszem igénybe.

☐    A szolgáltatást adóalanyként saját nevemben és javamra, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszem igénybe.

☐    A szolgáltatást adóalanyként saját nevemben, de más javára (azaz nem utasként) veszem igénybe.

 

Dátum:

Aláírás: